نظافت راه پله

تعداد طبقات
تعداد واحد هر طبقه
نظافت حیاط نظافت آسانسور
نظافت پارکینگ
سایر موارد
مبلغ نهایی (تومان):